עדכון נוער ינואר 2019 – ניב לסקי ורתם בלוטשטיין – רכזי הנוער