תנאי שימוש

הבהרה משפטית

המידע הכלול באתר זה נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כמות שהוא ("AS IS")

מידע זה הינו כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או לקבלת מידע באשר לעניין מסוים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על ועד מקומי רמות השבים ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור לועד מקומי רמות השבים חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

הועד שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.

ועד מקומי רמות השבים ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לועד מקומי רמות השבים לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הן במישרין והן בעקיפין עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו.

הועד אינו אחראי לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראות הדין, הסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתנאים המצויים במשרדי ועד מקומי רמות השבים ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.

אין הועד אחראי לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. הועד אינו מתחייב כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותם לאתר אינטרנט פעיל. הועד רשאי להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסויים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, זכויות היוצרים של תוכנו של אתר זה על כל אופניו – שייכים לועד מקומי רמות השבים.

הגנת הפרטיות

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. ועד מקומי רמות השבים תשתמש במידע אישי זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, להלן חוק הגנת הפרטיות וכפי שיעודכן מעת לעת.

הועד נוקט אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין הועד יכול לאבטח מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. הועד לא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

הועד לא יימסור פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם הוא יהיה מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שביצעת באתר. במקרים אלה, ועד מקומי רמות השבים רשאי למסור את פרטיך לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

ועד מקומי רמות השבים רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטיים.

כתיבת תגובה